JULIUS FUJAK

1966: nar. v Žiline

1973-1985: Základná škola, Ľudová škola umenia a Gymnázium v Čadci

1985-1990: štúdium estetiky a hudobnej vedy na FiF, Univerzita Komenského v Bratislave

1988-1998: člen slovenských alternatívnych rockových skupín Teória Odrazu (1988-93), Potopa (1993-95) a Otras (1995-98)

1992-1996: učiteľ hudby v kysuckej obci Skalité a v Čadci

1995-1996: spoluzakladateľ a umelecký vedúci poloamatérskeho Kysuckého komorného orchestra – Musica Kysuca a vedúci Kysuckého hudobného kabinetu v Čadci

1995-2001: participácia na transmediálnych podujatiach umeleckého združenia Skleněná louka v Brne: na projektoch Zdenka Plachého (napr. Těžké doby bez taktu, 1997), holandskej skupiny Palinckx (In Residence, 2000) a alternatívneho rockového tria Zloději uší (1999-2001)

1996-2007: vedeckovýskumný pracovník Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie (ÚLUK) na Filozofickej Fakulte Univerzity Konštantína Filozofa (FF UKF) v Nitre

1999-2007: dramaturg a organizátor medzinárodného koncertného cyklu súčasnej nekonvenčnej hudby Hermovo ucho v Nitre

2000: narodenie syna D o m i n i k a
spoluzakladateľ občianskeho združenia Animartis (2000-2008)
založenie príležitostného telesa experimentálnej hudby tEóRia OtraSu;
vydanie publikácie Tvorivosť v načúvaní hudobnému tvaru (ÚLUK FF Nitra, 2000)

2001: koncepčný a organizačný garant sympózia Periférnosť súčasného umenia a estetiky (ÚLUK FF UKF v Nitre)
iniciovanie cyklu výstav Homo Mirandus (výtvarníkov V. Madajovej, R. Dičku, L. Wojciechowského a P.Šimanskeho, 2001-2005)

2002: realizácia komprovizovanej hudby k filmu Nosferatu (réžia: F. W. Murnau, 1922) s telesom tEóRia OtraSu

2003: založenie post-alternatívnej rockovej skupiny Napretras (2003-2005)

2004: začiatok spolupráce s Vladimírom Mertom a Janou Lewitovou a tEóRiou OtraSu na komprovizovanej hudbe k prvému slovenskému nemému filmu Jánošík (réžia: J. Siakeľ, 1921)
obhájenie dizertačnej práce Tvorivosť hudobného vnímania (ÚLUK F UKF v Nitre)

2005: umelecko-vedecký pobyt v Los Angeles a spolupráca s komorným telesom The California EAR Unit (USA) na autorskom projekte transPOPsitions! (intermedia wrestling)
vydanie monografie Musical Correla(c)tivity (ÚLUK F UKF v Nitre)
iniciovanie symbolického znovuotvorenia Koncertnej siene Župného domu v Nitre

2006: vydanie monografie Slovenské hudobné alternatívy (spolu s M. Kalinkom a O. Rehákom, ÚLUK F UKF v Nitre)
spolupráca s Jánom Boleslavom Kladivom na projekte Fluff Modulation

2007: iniciátor a organizačný garant medzinárodného sympózia Convergences and Divergences of Existential Semiotics (FF UKF v Nitre)
autor ideového rámca Multimosta kultúr(y) a motta kandidatúry Mesta Nitra na titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013 a člen Kreatívneho tímu Nitra EHMK 2013
obhájenie habilitačnej práce Slovenské hudobné alternatívy (FF UKF v Nitre)
prechod na katedru Kulturológie (KKu) FF UKF v Nitre

2008: sólové vystúpenia Nepopulárne piesne a (Semi)Palimsests
vydanie publikácie Hudobné korela(k)tivity (KKu FF UKF v Nitre)
spolupráca s Ludivine Allegue (F) na projekte Wordless
inicovanie cyklu prezentácie súčasného nekonvenčného umenia PostmutArt (zvukobraz-gestotext) v Nitrianskej galérii

+
...bolo mi potešením hrať a vystúpiť s: The California EAR Unit (USA), Vladimírom Mertom a Janou Lewitovou (CZ), Jacqom a Bertom Palinckxovcami, Hansom Buhrom III., DJ DoNotAskom (všetci NL), Alanom „Gunga“ Purvesom (UK), Zloději Uší (CZ), Zdenkom Plachým (CZ), Zsoltom Söresom (H), Corom Fuhlerom (NL), Viktorom Loisom (H), Davidom Šubíkom (CZ), Janom Kavanom (CZ), Tomášom Havlíčkom a Pavlom Magnuskom (CZ), Blahoslavom Rozbořilom (CZ), Lujsou Rzymanovou (CZ), Andreou Konstankiewicz (CZ), Evženom Florusom (CZ), Attilom Dórom (H), hansom w. kochom (D), Bettinou Wenzel (D), Josefom Novotnym (A), Petrom Hrbáčom (CZ), Petrom Grahamom (CZ), Jeanom-Paulom B....??? (F), Andrewom Sharpleym (UK), Fabianom Pollackom (A), Eufrasiom Pratesom (BRA), Edgarom Mojdlom a Petrou Klementovou (obaja CZ),
Mariánom Vargom, Martinom Burlasom, Milanom Adamčiakom, Petrom Machajdíkom, Heyermearsom, Michalom Murinom, Jánom Boleslavom Kladivom, Petrom Varsom, Petrom Štekláčom, DJ Ferom, Stanom Palúchom, Petrom Solárikom, Michalom Kaščákom, Robom Rothom, Martinom Baculákom, Jožom Hruškom, Edom Fujákom, Zdenom Pastvom, Rasťom Mozolíkom, Vilom Davidom, Vladom Šustekom, Rišom Rybníčkom, Petrom Stolárikom, Petrom Kohoutom, Petrom Vaňoučkom, Petrom Šimánskym,, Robom Babóšom, Františkom Nozdrovickým, Martinom Kalinkom, Luciou Vadelovou, Petrom Macsovszkym, Jozsefom R. Juhászom, Jozefom Luptákom, Petrom Katinom, Karolom Kevickým, Ivanom Sillerom, Igorom Karškom (všetciv SK) a i.

 

..........................................

CV:

1966: born in Žilina, Slovakia.

1973-1985: Basic school, Musical school and Gymnasium in Čadca

1985-1990: the study of Aesthetics and Musical sciences at University Comenium in Bratislava (SK)

1988-1998: member of Slovak alternative rock groups Teória Odrazu (1988-93), Potopa (1993-95) and Otras (1995-98)

1992-1996: musical teacher in village Skalité and in Čadca in Kysuce region (North Slovakia)

1995-1996: co-founder and artistic supervisor of semi-amateur Kysuca chamber orchestra – Musica Kysuca and head of Kysuca musical cabinet

1995-2001: participation on different intermedia artistic events of art organisation Skleněná louka (Glass Meadow) in Brno (CZ): with Zdenek Plachý and Josef Daněk´s Hard Beats Without the Bars (1997), Dutch alternative group Palinckx´ s In Residence (2000) and with Moravian alternative trio The Earthieves (1999-2001);

...1996-2007: musicologist researcher at Institute of Literary and Artistic Communication (ÚLUK) at Philosophical Faculty of Constantine the Philosopher University of (FF UKF) in Nitra

1999-2007: supervisor and organiser of international series of contemporary non-conventional music Hermes´ Ear in Nitra

2000: the birth of son D o m i n i k
co-founder of civil organisation Animartis – Association of Intermedia Art in Periphery 2thousand (2000-2008);
founder and member of occasional experimental music group tEóRia OtraSu (thEoRy Of Shake)
published proceedings Tvorivosť v načúvaní hudobnému tvaru (Creativity of Listening to Musical Shape, ÚLUK UKF in Nitra)

2001: organiser of symposium Peripherality of Contemporary Arts and Aeshetics (ÚLUK FF UKF in Nitra)
initiation of the series of fine arts Homo Mirandus (of artists V. Madajová, R. Dička, L. Wojciechowski a P. Šimanski, 2001-2005)

2002: “comprovised” music to horror Nosferatu (directed by F. W. Murnau, 1922) with tEóRia OtraSu

2003: co-founder of post-alternative group Napretras (2003-2005)

2004: the beginning of cooperation with legendary Czech song writer and multi-instrumentalist Vladimír Merta anf singer Jana Lewitová and tEóRia OtraSu on “comprovised” music to 1st Slovakian silent movie Jánošík (directed by J. Siakeľ, 1921)
graduated (PhD.) by work Creativity of Musical Perception (ÚLUK F UKF in Nitra)

2005: residence in Los Angeles and cooperation with chamber group The California EAR Unit on the project transPOPsitions! (intermedia wrestling)
published book Musical Correla(c)tivity (ÚLUK F UKF in Nitra)
initiation of symbolical re-opening of Concert Hall of Region house in Nitra

2006: published book Slovenské hudobné alternatívy (Slovak Musical Alternatives, with M. Kalinka and O. Rehák, ÚLUK F UKF in Nitra)
cooperation with Ján Boleslav Kladivo on the project Fluff Modulation

2007: the organiser of International symposium Convergences and Divergences of Existential Semiotics (FF UKF in Nitra)
author of Multi-bridge of Culture(s) – the idea frame and motto of the Candidacy of City Nitra to title European Capital of Culture (ECOC) 2013 and member of main Creative team Nitra ECOC 2013
habilitated (doc.) by work Slovak Musical Alternatives (FF UKF in Nitra)
start of teaching in Department of Cultural Studies (KKu) at FF UKF in Nitra

2008: solo performances Non-popular songs or (Semi)Palimsests
cooperation with Ludivine Allegue (F) on the project Wordless
published selection of studies and articles Hudobné korela(k)tivity (Musical Correla(c)tivities, KKu FF UKF in Nitra)
initiation of the series of presentation of contemporary non-conventional art PostmutArt (soundimage-gesturetext) in Nitra Gallery

+
...it was pleasure for me to play and perform with: The California EAR Unit (USA), Vladimír Merta a Jana Lewitová (CZ), Jacq and Bert Palinckx, Hans Buhr III., DJ DoNotAs (all NL), Alan „Gunga“ Purves (UK), The Earthieves (CZ), Zdenek Plachý (CZ), Zsolt Söres (H), Cor Fuhler (NL), Viktorom Lois (H), David Šubík (CZ), Tomáš Havlíček and Pavel Magnusek (CZ), Jan Kavan (CZ), Lujsa Rzymanová (CZ), Andrea Konstankiewicz (CZ), Evžen Florus (CZ), Blahoslav Rozbořil (CZ), Attila Dóra (H), hans w. koch (D), Bettina Wenzel (D), Josef Novotny (A), Petr Hrbáč (CZ), Petr Graham (CZ),Jean-Paul B....??? (F), Andrew Sharpley (UK), Fabian Pollack (A), Eufrasio Prates (BRA), Edgar Mojdl and Petra Klementová (both CZ),
Marián Varga, Martin Burlas, Milan Adamčiak, Peter Machajdík, Heyermears, Michal Murin, Ján Boleslav Kladivo, Peter Varso, Peter Štekláč, Stano Palúch, Peter Solárik, Michal Kaščák, Robo Roth, Martin Baculák, Jožo Hruška, Peter Šimánsky, Robo Babóš, František Nozdrovický, Martin Kalinka, Edo Fuják, Zdeno Pastva, Rasťo Mozolík, Vilo David, Vlado Šustek, Rišo Rybníček, Peter Stolárik, Peter Kohout, Peter Vaňouček, Lucia Vadelová, Petr Macsovszky, Jozsef R. Juhász, Jozef Lupták, Peter Katina, Karol Kevický, Ivan Siller, Igor Karško (all SK), among many others

 

diskografia/discography:


Teória Odrazu. (Globus International, 1991)
Otras: Kysucký postindustriál. (y.f.w., 1998)
Fujak – Macsovszky – Varso: Trojkolo: beh fiktivity. (Animartis, 2000)
Fujak, Július: Hudobné ilustrácie k dielam Veroniky Madajovej (Animartis, 2001)
tEóRia OtraSu: Bábkový režim zvuku. (Animartis, 2002)
tEóRia OtraSu: Nosferatu. (Animartis 2002)
tEóRia OtraSu: Hy-ph-ol-op-ho-ny. In: CD Sound Off 2002. (Hermes-Discorbie, 2002)
Julius Fujak & The California E.A.R. Unit: transPOPsitions! – intermedia wrestling. Live in L. A. (DVD, Hevhetia, 2006)
tEóRia OtraSu, Jana Lewitová a Vladimír Merta: Jánošík – živá hudba k filmu bratov Siakeľovcov (1921).
(Hevhetia, 2007)
Ján Boleslav Kladivo & Julo Fujak: Fluff Modulation (DVD, Vlna 2008)
Julo Fujak: Úchytkom/Cursorily (Hevhetia, 2008)
Julo Fujak & Mikolas Chadima: XAFOO (Hevhetia, 2012)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home | MCH | Historie | Discografie | Koncerty | Fotoarchiv | Downloads | Kontakt | Obchod | Links

Copyright © 2003 - 2017   by Milan Jaros ÷ Imported content by Mikolas Chadima All rights reserved